Amodau a thelerau

Telerau ac Amodau ar gyfer defnyddio’r Wefan

Mae’r Telerau ac Amodau hyn, ynghyd â’r Polisi Cookie, yn berthnasol i gynnwys cyfan y Wefan hon ac i unrhyw ohebiaeth trwy e-bost rhyngoch chi a St Teilo Ltd Darllenwch y Telerau ac Amodau hyn yn ofalus bob tro y byddwch chi’n defnyddio’r Wefan hon, fel eich bydd y defnydd parhaus o’r Wefan hon yn cadarnhau eich bod yn cael eich rhwymo gan y telerau a’r amodau sy’n berthnasol pan fyddwch chi’n defnyddio’r Wefan, p’un a ydych chi’n dewis bod yn ddefnyddiwr cofrestredig o’r Wefan ai peidio.

Cyflwyniad

Yn y Telerau ac Amodau hyn: – mae “Parc Penrhos”, “Parc Penrhos”, “Clwb Golff Penrhos”, “Company”, “we”, “us” neu “” our “yn golygu St Teilo Ltd, cwmni a gofrestrwyd yn Lloegr a Cymru gyda rhif cofrestru 3251218 ac mae ei swyddfa gofrestredig ym Mharc Penrhos, Llanrhystud, Ceredigion, SY23 5AY; ac mae “chi” neu “eich” yn golygu eich bod chi fel defnyddiwr ein Gwefan a / neu brynwr unrhyw un o’n nwyddau.

Ni fydd dim yn y Telerau ac Amodau hyn yn effeithio ar unrhyw un o’ch hawliau fel defnyddiwr o dan unrhyw ddeddfwriaeth berthnasol.

Byddwch yn gallu cael mynediad i’r rhan fwyaf o feysydd y Wefan hon heb gofrestru’ch manylion, er bod rhai meysydd o’r Wefan hon ar gael i ddefnyddwyr cofrestredig yn unig. Fodd bynnag, trwy fynd i unrhyw faes o’r Wefan hon, ystyrir eich bod wedi derbyn y Telerau a’r Amodau hyn, ynghyd â’r Polisi Preifatrwydd, yn llawn.

Mae St. Teilo Ltd yn cadw’r hawl i ddiwygio’r hysbysiad cyfreithiol hwn ar unrhyw adeg a dylech wirio’r Telerau ac Amodau hyn bob tro y byddwch chi’n defnyddio’r Wefan hon i adolygu’r hysbysiad cyfreithiol cyfredol.

Trwydded

Mae modd i chi argraffu a llwytho i lawr y cynnwys a’r deunyddiau sydd ar gael drwy’r Wefan hon ar gyfer eich defnydd personol chi mewn cysylltiad â’ch defnydd o’r Wefan hon, ac ni chewch chi gopïo, atgynhyrchu neu fanteisio ar unrhyw ddeunydd neu gynnwys o’r fath yn fasnachol oni bai eich bod yn cydymffurfio â y canlynol:

 • ni chynhwysir unrhyw gynnwys na graffeg cysylltiedig ar y Wefan hon mewn unrhyw ffordd;
 • ni ddefnyddir unrhyw graffeg ar y Wefan hon yn annibynnol o’r testun sy’n cyd-fynd;
 • Mae hysbysiadau hawlfraint a nod masnach yn St Teilo Ltd yn ymddangos ym mhob copi y gellir eu llwytho i lawr.
 • Oni nodir fel arall, bydd yr holl hawliau eiddo deallusol eraill yn gysylltiedig â dyluniad y Wefan hon a’i gynnwys a’r holl ddeunyddiau sydd ar gael fel rhan o’ch defnydd o’r Wefan hon (gan gynnwys meddalwedd cod ffynhonnell, tudalennau gwe, cynnwys, cronfeydd data, graffeg heb gyfyngiad , ffotograffau, cerddoriaeth, seiniau, fideos a’r holl gynhyrchion digidol eraill a ddefnyddir ar gyfer adeiladu a chynnal y Wefan hon) yn eiddo i Barc Penrhos a byddant yn parhau i fod yn perthyn i ni neu, fel y bo’n briodol, y trydydd parti sy’n ein trwyddedu i’w defnyddio. Mae eich defnydd o ddarnau o’r Wefan hon, ac eithrio yn unol â’r pwyntiau uchod, at unrhyw ddiben, yn torri’r Telerau ac Amodau hyn.
 • Ni ellir atgynhyrchu neu storio unrhyw ran o’r Wefan hon mewn unrhyw Wefan arall nac wedi’i gynnwys mewn unrhyw system adfer electronig neu breifat, neu wasanaeth, heb ganiatâd ysgrifenedig Penrhos ymlaen llaw.

Mynediad

Bydd St. Teilo Ltd yn ymdrechu i sicrhau bod y Wefan hon ar gael heb ymyrraeth. Fodd bynnag, mae’n bosibl y bydd mynediad i’r Wefan hon yn cael ei atal neu ei atal heb rybudd yn achos methiant, cynnal, atgyweirio, diweddaru neu am resymau, digwyddiadau neu amgylchiadau’r system y tu hwnt i’n rheolaeth, ac am yr amser a bernir yn briodol. Ni fydd Parc Teilo Sant / Penrhos yn atebol am unrhyw fath o golled neu ddifrod a wneir gennych chi neu unrhyw berson arall os nad yw’r wefan hon, ar unrhyw reswm, ar gael am unrhyw gyfnod ar unrhyw adeg.

Rydym yn cadw’r hawl yn ein disgresiwn llwyr i wrthod mynediad i neu newid cynnwys ein Gwefan, gwrthod unrhyw orchymyn neu derfynu unrhyw gyfrif y gallwch chi ei agor gyda ni.

Eich Rhwymedigaethau

Heblaw am wybodaeth adnabyddadwy yn bersonol, a gwmpesir dan y Polisi Preifatrwydd, ni ystyrir unrhyw ddeunydd y byddwch yn ei drosglwyddo neu ei bostio i’r Wefan hon yn anghyfrinachol ac nad yw’n berchnogol ac ni fydd gan St Teilo Cyf unrhyw rwymedigaethau mewn perthynas â deunydd o’r fath. Bydd gan y Cwmni hawl i gopïo, datgelu, dosbarthu, ymgorffori a defnyddio deunydd o’r fath a phob data, delwedd, seiniau, testun a phethau eraill sydd wedi’u hymgorffori ynddynt ar gyfer unrhyw ddibenion masnachol neu anfasnachol.

Ni ddylech ddefnyddio ein Gwefan ar gyfer unrhyw ddiben neu weithgaredd anghyfreithlon. Rydych chi’n cael eich gwahardd rhag postio, neu drosglwyddo drwy’r Wefan hon, unrhyw ddeunydd:

 • sy’n anghyfreithlon, yn fygythiol, yn ddifenwol, yn anweddus, yn anweddus, yn orweddus, yn dramgraffig, yn gam-drin, yn agored i oddef casineb hiliol, gwahaniaethol, niweidiol, yn groes i hyder, yn groes i breifatrwydd neu a allai fel arall achosi tramgwydd;
 • ac nid ydych wedi cael yr holl drwyddedau, caniatadau a / neu gymeradwyaethau angenrheidiol ar eu cyfer;
 • sy’n annog comisiynu trosedd a / neu a fyddai’n arwain at atebolrwydd sifil yng Nghymru neu Loegr neu unrhyw wlad arall yn y byd lle gellir cael mynediad i’r Wefan hon neu;
 • sy’n dechnegol niweidiol neu’n ddinistriol i unrhyw drydydd parti (gan gynnwys firysau meddalwedd, ceffylau Trojan, llygod, cod niweidiol, data llygredig neu unrhyw feddalwedd, data neu raglen maleisus arall, ond heb fod yn gyfyngedig iddo).
  Efallai na fyddwch yn destun y Wefan hon i unrhyw fath o gamddefnydd ac yn arbennig ni chewch fynediad heb awdurdod i ddeunydd cyfrifiadurol neu ei addasu, naill ai gyda neu heb fwriad, i ymrwymo neu hwyluso comisiynu troseddau pellach yn unol â Deddf Camddefnyddio Cyfrifiaduron 1990 neu unrhyw ailddeddfu statudol ohoni.

Bydd St. Teilo Ltd yn cydweithredu’n llwyr ag unrhyw gorff llywodraeth, asiantaeth gorfodi’r gyfraith neu lys cyfreithiol a all orchymyn cyfarwyddo neu gyfarwyddo ni i ddatgelu ei hunaniaeth, neu leoli unrhyw un sy’n postio unrhyw ddeunydd yn groes i’r gyfraith.

Cysylltiadau â Gwefannau Eraill

Mae unrhyw gysylltiadau â gwefannau trydydd parti, ar y Wefan hon, yn cael eu darparu ar gyfer eich hwylustod yn unig. Nid yw St. Teilo Ltd yn rheoli, ac nid yw’n gyfrifol am, gynnwys neu argaeledd gwefannau trydydd parti o’r fath; ac nid ydym yn cymeradwyo nac yn gwneud unrhyw sylwadau amdanynt, nac unrhyw ddeunydd a geir yno, nac unrhyw ganlyniadau y gellir eu cael o’u defnyddio. Os byddwch yn penderfynu cael mynediad at unrhyw un o’r gwefannau trydydd parti sy’n gysylltiedig â’r Wefan hon, byddwch yn gwneud hynny yn gyfan gwbl ar eich risg chi chi a ni fydd Parc Penrhos / St Teilo Cyf yn atebol am unrhyw golled neu ddifrod sy’n codi o’ch defnydd o, neu ddibyniaeth arno, cynnwys gwefannau trydydd parti. Rydym yn argymell eich bod yn gwirio polisi pob safle rydych chi’n ymweld â hi a chysylltu â’i berchennog neu weithredwr os oes gennych unrhyw bryderon neu gwestiynau.

Os ydych chi wedi cysylltu â’r Wefan hon o wefan trydydd parti, ni allwn fod yn gyfrifol am bolisïau ac arferion preifatrwydd perchnogion neu weithredwyr y safle trydydd parti hwnnw ac argymell eich bod yn gwirio polisi’r safle trydydd parti hwnnw a chysylltu â’i berchennog neu weithredwr os oes gennych unrhyw bryderon neu gwestiynau.

Os hoffech gysylltu â’r Wefan hon, dim ond ar y sail eich bod yn cysylltu â chi, ond peidiwch â’i atgynhyrchu, ar dudalen gartref y Wefan hon, ac y byddwch yn:

 • peidio â chael gwared, ystumio, newid neu newid maint neu ymddangosiad logo Parc Penrhos fel arall;
  peidiwch â chreu ffrâm nac unrhyw borwr neu amgylchedd arall o amgylch y Wefan hon;
 • nid ydynt mewn unrhyw fodd yn awgrymu bod St. Teilo Ltd yn cymeradwyo unrhyw gynnyrch neu wasanaethau trydydd parti heblaw ei hun;
 • peidiwch â throsgynrychioli eich perthynas â St. Teilo Ltd nac yn gwneud unrhyw gamgynrychiolaeth na datganiadau ffug am y cwmni;
 • peidiwch â defnyddio unrhyw nodau masnach St Teilo fel arall, a ddangosir ar y Wefan hon, heb ganiatâd ysgrifenedig penodol;
 • peidiwch â chysylltu â gwefan nad yw’n eiddo i chi;

a sicrhau nad yw eich gwefan yn cynnwys cynnwys sy’n aneglur, yn dramgwyddus neu’n ddadleuol, yn torri unrhyw hawliau eiddo deallusol neu unrhyw hawliau trydydd parti arall neu sydd fel arall yn methu â chydymffurfio ag unrhyw gyfreithiau a rheoliadau sy’n berthnasol i wefannau.
Byddwch yn indemnio’n llawn ac yn effeithiol ac yn cadw St Teilo Ltd yn indemniedig am unrhyw golled, difrod, ffioedd neu dreuliau eraill a ddioddefir ganddo neu unrhyw barti arall sy’n ymwneud â St Teilo Ltd neu sy’n gweithredu ar ran St Teilo Cyf (p’un a yw’n gysylltiedig â chreu, cynhyrchu neu beidio cynnal neu gyflwyno’r Wefan hon), ac unrhyw un o gwmnïau grŵp y Cwmni a’r swyddogion, cyfarwyddwyr, gweithwyr, cyfranddeiliaid neu asiantau unrhyw un ohonynt o ganlyniad i’ch methiant i gydymffurfio â’ch rhwymedigaethau.

Cofrestru Gwefan

Bydd angen cofrestru rhai gwasanaethau Gwefan, a bydd mynediad dilynol i’r gwasanaethau hynny yn destun enw a chyfrinair cofnod cymeradwy (“Manylion Cyfrinair”). Rhaid i bob Manylion Cyfrinair a gwybodaeth arall a ddarparwch ar y Wefan hon fod yn gywir ac yn gyflawn. Gallwn ni yn ein disgresiwn llwyr ddileu pob Manylion Cyfrinair. Nid yw eich manylion Cyfrinair yn unigryw i chi, ni ellir eu trosglwyddo i unrhyw un arall a rhaid eu trin yn gwbl gyfrinachol bob amser. Os byddwch yn ymwybodol o unrhyw gamddefnydd o’ch Manylion Cyfrinair neu os oes gennych unrhyw bryderon amdanynt, rhaid i chi roi gwybod i ni ar unwaith (gweler yr adran Manylion Cyswllt isod am ragor o wybodaeth a manylion cyswllt llawn)

Mae pob cofrestriad ar gyfer un defnyddiwr yn unig ac nid yw St Teilo Ltd yn caniatáu i chi rannu eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair gydag unrhyw drydydd parti na chyda nifer o ddefnyddwyr ar rwydwaith.

Nid yw St Teilo Ltd yn derbyn unrhyw atebolrwydd am unrhyw golled neu ddifrod a achosir i chi a / neu unrhyw drydydd parti oherwydd eich methiant i gadw’ch cyfrinair yn ddiogel.

Gwasanaethau

Mae St Teilo Ltd yn cadw’r hawl i roi manylion i chi am unrhyw wasanaethau presennol neu yn y dyfodol trwy farchnata e-bost. Os hoffech chi eithrio, gallwch wneud hynny trwy anfon e-bost at info@penrhosgolf.co.uk neu drwy ysgrifennu at y Cwmni yn y cyfeiriad canlynol:

St Teilo Cyf

Parc Penrhos

Llanrhystud

Ceredigion

SY23 5AY

neu trwy ein ffurflen Cysylltu â ni.

Ni fydd y Cwmni yn cyflenwi eich manylion na’ch cyfeiriad e-bost i unrhyw drydydd parti oni bai ei bod yn ofynnol yn ôl y gyfraith i wneud hynny.

Ymwadiad

Gall St Teilo Ltd newid cynhyrchion, gwasanaethau a phrisiau, a ddisgrifir yn y Wefan, ar unrhyw adeg heb rybudd. Byddwn yn defnyddio ein hymdrechion rhesymol i sicrhau bod unrhyw wybodaeth ar y Wefan hon yn gywir, ond nid ydym yn gwneud unrhyw gynrychiolaeth na gwarant o unrhyw fath, boed yn fynegi neu’n ymhlyg, statudol neu fel arall, ynghylch cynnwys neu argaeledd y Wefan hon, y bydd yn yn ddi-dâl neu’n amserol, y bydd unrhyw ddiffygion yn cael eu cywiro neu fod y Wefan neu’r gweinydd sy’n ei gwneud ar gael yn rhydd o firysau neu anifail. Ni fyddwn yn atebol i chi am unrhyw golled neu lygredd o unrhyw ddata neu ddeunydd a gaiff ei lwytho neu ei drosglwyddo drwy’r Wefan hon nac am unrhyw fath o golled neu ddifrod a achosir gan unrhyw gamau a gymerir yn dibynnu ar unrhyw ddeunydd neu wybodaeth a gynhwysir ar y Wefan hon.

Mae St Teilo Ltd yn rhoi’r wefan hon i chi ar y sail nad yw’n cynnwys yr holl gynrychioliadau, gwarantau, amodau a thelerau eraill (gan gynnwys, heb gyfyngiad, yr amodau a awgrymir yn ôl y gyfraith o ansawdd boddhaol, ffitrwydd i’r pwrpas a’r defnydd o ofal a sgiliau rhesymol) a allai fel arall gael effaith mewn perthynas â’r Wefan hon.

Nid ydym yn gwarantu y bydd swyddogaeth y Wefan hon yn rhydd o unrhyw ddiffyg a / neu firws.

I’r graddau mwyaf posibl a ganiateir yn ôl y gyfraith, Parc Penrhos, unrhyw barti arall sy’n ymwneud â St Teilo Ltd neu sy’n gweithredu ar ran St Teilo Ltd (p’un a yw’n gysylltiedig â chreu, cynhyrchu neu gynnal y Wefan hon) ai peidio, ac unrhyw un o gwmnïau grŵp y Cwmni a’r swyddogion , cyfarwyddwyr, cyflogeion, cyfranddalwyr neu asiantau unrhyw un ohonynt yn atebol mewn unrhyw ffordd (gan gynnwys am dorri contract neu esgeulustod) ar gyfer: –

 • colli unrhyw fath o elw, incwm, contractau, arbedion a ragwelir, defnyddio arian neu fuddion eraill;
 • neu
  ymyrraeth busnes neu golled unrhyw fath o gynhyrchu neu ewyllys da;
 • neu
  unrhyw golled neu lygredd o ddata; neu
  unrhyw gostau, treuliau neu atebolrwydd i unrhyw drydydd parti a dynnwyd gennych chi;
 • neu
  unrhyw golled ariannol, atebolrwydd, difrod, costau neu dreuliau eraill yr ydych yn codi yn uniongyrchol yn y cwrs naturiol a chyffredin neu’n anuniongyrchol gan y Wefan hon neu mewn cysylltiad â’r wefan hon mewn unrhyw ffordd neu mewn cysylltiad â’r defnydd, anallu i’w ddefnyddio neu ganlyniadau defnydd o’r Wefan hon.

Gwefannau sy’n gysylltiedig â’r Wefan hon, neu’r deunydd ar Wefannau o’r fath, gan gynnwys colli neu ddifrod oherwydd firysau a allai heintio eich offer cyfrifiadur, meddalwedd, data neu eiddo arall oherwydd eich mynediad at, defnyddio neu bori trwy Gwefan neu eich dadlwytho o unrhyw ddeunydd o’r Wefan hon neu unrhyw Wefannau sy’n gysylltiedig â’r Wefan hon. Ni fydd dim yn y Telerau ac Amodau hyn yn eithrio neu’n cyfyngu ar ein rhwymedigaeth am:

 • marwolaeth neu anaf personol a achosir gan esgeulustod St Teilo Ltd yn unig;
 • twyll;
 • camliwio ynghylch mater sylfaenol;
 • neu
  unrhyw atebolrwydd na ellir ei eithrio neu ei gyfyngu dan y gyfraith berthnasol.

Os yw’ch defnydd o ddeunydd ar y Wefan hon yn arwain at yr angen am wasanaethu, atgyweirio neu gywiro caledwedd cyfrifiadurol, meddalwedd, rhaglenni neu ddata, rydych chi’n cymryd y cyfan o’i gostau. Ar ben hynny, ni fydd St Teilo Ltd yn atebol os yw’ch defnydd o’r Wefan hon yn arwain at yr angen i atgyweirio neu gynnal caledwedd cyfrifiadurol, meddalwedd, rhaglenni neu ddata.

Y Gyfraith Lywodraethol ac Awdurdodaeth

Bydd y Telerau ac Amodau hyn, a’r Polisi Preifatrwydd, yn cael eu llywodraethu gan Gyfraith Lloegr a byddant yn ddarostyngedig i awdurdodaeth anghyfyngedig Llysoedd Lloegr.

Datganiad gan St Teilo Ltd

Oherwydd datblygiad parhaus, mae St Teilo Ltd yn cadw’r hawl i newid, neu ddiwygio, unrhyw fanylion a gyhoeddir ar y Wefan hon heb rybudd.

Mae’r holl nwyddau a gwasanaethau yn cael eu cyflenwi yn unol â’n telerau ac amodau cyflenwad safonol, mae copi ohono ar gael trwy glicio yma.

cyfeiriad

 • Parc Penrhos
 • Llanrhystud
 • Aberystwyth
 • Ceredigion
 • SY23 5AY
 • Cymru

Cyswllt

 • Ffôn: +44 (0) 1974 202 999
 • Ffacs: +44 (0) 1743 295 001
 • info@penrhosgolf.co.uk
 • sales@penrhosgolf.co.uk

Cymdeithasol

© Hawlfraint 2018 Parc Penrhos. Cedwir pob hawl